UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr
Virksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig virksomhet sertifiseres av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet.
Forskrift om adminstrative ordninger kap. 7.

Kravene til virksomhetene finne i Forskrift om adminstrative ordninger kap. 8
Forskrifter og dokumenter
Forskrifter:
(AT-706)(FOR-1360)

Normative dokumenter:


Se egne sider for:
   Sertifiseringsorganer
 
Sakkyndig
Opplæring
Sertifiserer også:
Ja
Ja
ISO 9001
Ja
Ja
ISO 9001, ISO 14001
(solgt til TI Sertifisering)
Ja
Ja
 
Nemko AS
Ja
Ja
 
ASAS Sertifisering AS
Ja
Ja
 
UMB
Ja
Nei
 
Sertifiseringsorganet for
sakkyndig virksomhet AS
Ja
Nei
 
Samordningsrådet (SOR)
for Kran Truck og Masseforflytningsmaskiner
Samordnignsrådet utga i 2001 normative dokumenter for sertifiseringsordningen, som ble akseptert av
både Arbeidstilsyn og sertifiseringsorganene.
- Opplæringsplaner for SOV (revidert i 2003)

Arbeidstilsynet ga den 26.04.2004 SOR mandat til å revidere Tilleggskriteriene for å gjøre noe med den
uro som var rundt sertifseringsordningen. Revidertet dokumenter ble aldri presentert.

20.12.2005 vedtok SOR å avvikle rådet med den begrunnelse at man har fullført de mandat man har fått
av Direktoratet for arbeidstilsynet om å utarbeide normative bransjekriterier for sertifisert
sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr - best. nr
555.

 
 
Fagforum
Fagforum er nedsatt av Arbeidstilsynet og er et rådgivende organ. Det er utarbeidet diverse dokumenter
og lagt ut på høring. Hvem som så skal vedta/eie dokumentene videre og sørge for at de blir satt ut i
livet ser ut til å være uklart.


 
Nyheter og aktuelt

Tilsyn med sertifiseringsorg.
okt. 2010

Evaluering av sertifiseringsordn.
27.10.2006

Uro rundt sakkyndig virksomhet
18.02.2004

Fakta-ark om sert.ordningen
01.01.2002

Utpeking av sert.organer
Juli 2001


 
SGS
Samarbeidsgruppen for sertifiseringsoraner
SGS er et samarbeidsforum som skal arbeide for at sertifiseringsorganene gjennomfører
sertifiseringsprosessen på en enhetlig måte.

Alle sertifiseringsorganene deltar, men til tross for dette er det svært store ulikheter i hvordan
sertifiseringsprosessen gjennomføres.


 
 
Arbeidstilsynet administrerer
sertifiseringsordningen og er tilsynsorgan.

Ytterligere informasjon finnes på deres nettsider:
 
Til toppen